Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego 

 

 

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NaTusz, dostępny pod adresem internetowym www.NATUSZ.pl, prowadzony jest przez POLIGRAF Mariusz Dębicki prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5781183043, REGON 170762005 
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

§2

Definicje 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Usługodawca (także „Sprzedawca”) – - .POLIGRAF Mariusz Dębicki z siedzibą w ELBLĄGU przy ul. .Plac Jagiellończyka 6, kod pocztowy 82-300, NIP .5781183043, REGON .170762005 wpisany do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.natusz.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu. 
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza 
 9. Zamówienia lub e maila i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez 
 11. Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
 15. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 16. 16.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. 18.Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.

 

§3

Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: Plac Jagiellończyka 6 82-300 ELBLĄG
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@natusz.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48556424210, +48 509187712 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP 231020175200000010202214591 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach 9-16. 

 

§4

Informacje ogólne 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają należny podatek VAT). 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu. 
 6. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura lub paragon).

 

§5

Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, adres email, dane adresowe, telefon
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego 
 5. tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

 

§6

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); 
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); 
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz 
 6. Potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, 
 9. Opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

§7

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 
 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska INPOST
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Plac Jagiellończyka 6, 82-300 ELBLĄG 
 1. Klient może skorzystać z płatności przelewem na konto Sprzedawcy 

 

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajduje się na stronie Sklepu. 

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu. 
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
 • 4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 • A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. 
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1. W przypadku Produktów, dla których niezbędne jest uprzednie ustalenie przez Klienta i Sprzedawcę projektu Produktu, do terminu dostawy Produktu oraz terminu gotowości Produktu do obioru, nie wlicza się czasu niezbędnego do uzgodnienia projektu Produktu. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić Klientowi projekt Produktu do akceptacji, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się także niezwłocznie uwzględnić poprawki Klienta dotyczące projektu Produktu.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 7. Skutki odstąpienia od Umowy: 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem. 
 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. 
 5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 6. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

 

§10

Reklamacja i gwarancja 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego przez pracownika  firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 1. Jeżeli tego nie uczyni i po czasie stwierdzi, że towar jest uszkodzony bądź niekompletny reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać na adres Zleceniobiorcy, z opisem wady oraz fakturą VAT.
 3. Zakupione i dostarczone produkty objęte są dostarczaną wraz z nimi gwarancją producenta i/lub dystrybutora.
 4. W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, produkty zostaną wymienione na pełnowartościowe lub, jeśli nie będzie to możliwe, zostanie zwrócona cena zakupu.

 

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres POLIGRAF Plac Jagiellończyka 6, 82-300 ELBLĄG

ZWROT

 1. Klient ma prawo do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Uznanie zwrotu jest możliwe w przypadku gdy produkt nie był wykonany specjalnie dla niego, nie jest używany, zniszczony, jest kompletny czyli posiadający nienaruszone opakowanie fabryczne.
 2. Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zlecenia anulować zamówienie, jeśli realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, wysyłając e-mail na adres: sklep@natusz.pl za potwierdzeniem odbioru, z informacją zawierającą numer zamówienia, które ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie: 556424210. Po ww czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe z uwagi na charakter usługi.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli sprzedawca wykonał usługę na indywidualne zamówienie konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zwroty prosimy kierować na adres firmy POLIGRAF Plac Jagiellończyka 6, 82-300 ELBLĄG  zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi nabywca.
 3. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu – pieczątki powinniśmy otrzymać być w takim stanie w jakim je wysłaliśmy – tylko wtedy będziemy mogli uznać zwrot.

 

Reklamacji nie uwzględnimy w następujących przypadkach:

 1. jeśli płytka tekstowa uległa zniszczeniu na skutek uzupełnienia pieczątki innym niż rekomendowanym tuszem do danego typu pieczątki,
 2. jeżeli błędy (w tekście pieczątki) powstały po stronie Zamawiającego, 
 3. jeśli przedmiotem reklamacji będzie projekt odbicia pieczątki, który został przez Klienta zaakceptowany.

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

oraz 

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. 
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu 
  2. przesyłki na zlecenie Administratora. 
  3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności 
  4. elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

§13

Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 5. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Po zrealizowaniu zamówienia oraz ostatecznym rozliczenia usługi dane te nie będą przez Zleceniobiorcę przetwarzane.
 6. Umowa sprzedaży zawierana przez Zamawiającego ze Zleceniobiorcą. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu, treści przesłanego potwierdzenia zamówienia, jak i przez przekazanie Zamawiającemu faktury VAT.
 7. W przypadku jakichkolwiek sporów, sądem właściwym jest sąd siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl